Jdi na obsah Jdi na menu

Hospodaření obce a investiční akce v letech 2011-2017

4. 8. 2018

Hospodaření obce a investiční akce v letech 2011-2017

 

2011

Hospodařeni Obce Jestřabí v roce 2011

Na zasedání zastupitelstva obce dne 23. března 2012 byla projednána zpráva o hospodaření obce za rok 2011 a schválen rozpočet na rok 2012. Celkové příjmy v roce 2011 činily 2 962 425,- Kč, výdaje byly 3 542 163,- Kč, výsledek hospodaření byl záporný, přesně - 579 758,- Kč. Rozdíl byl dofinancován v rámci úpravy rozpočtu z  finančních rezerv obce. K l. lednu 2011 disponovala Obec Jestřabí finančními prostředky ve výši 5 737 750,73 Kč. Hmotný i nehmotný majetek obce činil k 31. prosinci 2011 hodnotu 25 990 309,73 Kč. Obec hospodařila v roce 2011 bez úvěrů a půjček a neměla žádné dluhy, což dokládá i audit provedený nadřízeným orgánem, tj. Krajským úřadem Zlínského kraje ze dne 23. května 2012.     

Investiční akce obce Jestřabí v roce 2011

V roce 2011 k hlavním stavebním akcím patřila celková rekonstrukce budovy Mateřské školy (budovy bývalé školy v letech 1893-1974) a oprava Kulturního domu. Konkrétně pak oprava fasády zadní stěny budovy (tj. zateplení ze severní strany), došlo k celkové rekonstrukci topení (zavedeno plynové), rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor budovy: snížení a zateplení stropu v herně, nové podlahy v herně, jídelně, kuchyni a kanceláři. Dále byla realizována kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, či výměna obkladů v kuchyni. Na tuto stavební akci a na výměnu oken v sálu Kulturního domu byla Zlínským krajem poskytnuta dotace z Podprogramu obnovy venkova ve výši 478.000,- Kč. Tato dotace činila bezmála 60 % nákladů. Zbylých 40 % hradila Obec Jestřabí ze svého rozpočtu, tj. 320 162,- Kč. Celkové náklady na rekonstrukci Mateřské školy činily 798 162,- Kč.  

Dále pak v průběhu jara 2011 proběhla vnitřní úprava pohostinství umístěného v nadzemní části hasičské zbrojnice. Došlo k rekonstrukci vnitřních prostor a k částečné obměně vnitřního vybavení v celkové výši 150 000,- Kč. Zároveň byla provozovna pronajata novému nájemci, panu Jakubu Urbanovi ze Slavičína.  

V tomto roce byla taktéž realizována obnova dětského hřiště na Horňansku umístěného mezi domy čp. 14 (Vaněk) a čp. 44 (Floreš). Byla obnovena skluzavka a houpačka, z dřevěných prvků bylo vytvořeno pískoviště, lavičky a stůl. Velkou zásluhu na obnově dětského hřiště má pan Pavel Kozubík z Jestřabí čp. 17.

 

2012

Hospodaření a investiční akce Obce Jestřabí v roce 2012

Na zasedání zastupitelstva obce 22. března 2013 byla projednána zpráva o hospodaření obce za rok 2012, zpráva o inventarizaci majetku obce a schválen rozpočet na rok 2013. Celkové příjmy v roce 2012 činily 2 932 172,- Kč, výdaje byly 2 709 626,- Kč, výsledek hospodaření +222 546,- Kč. Ke dni 1. ledna 2013 obec disponovala s finančními prostředky ve výši 5 960 297,39 Kč.

K největším výdajům v roce 2012 patřila investiční akce „Dětské hřiště Mateřské školy“, kde byly pořízeny nové hrací prvky včetně nového oplocení od hlavní silnice ve výši 420 000,- Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činila 294 000,- Kč. V roce 2012 bylo také provedeno zateplení budovy hasičské zbrojnice včetně zhotovení nové fasády budovy, byly vyměněny okapy, natřeny železné konstrukce a zábradlí. To vše ve výši 260 000,- Kč. Na odvoz komunálního odpadu bylo vynaloženo 130 000,- Kč, veřejné osvětlení stálo 90 000,- Kč. Obec Jestřabí hospodařila v roce 2012 bez úvěrů a půjček a neměla žádné dluhy. Audit hospodaření obce provedl dne 15. května 2013 zástupce kontrolního oddělení Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje. Při přezkoumání hospodaření Obce Jestřabí za rok 2012 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.   

Z dalších akcí: byl obnoven nátěr autobusových zastávek. Obec vykoupila pozemek se zbytky domu čp. 4 a upravila jeho okolí, pozemek bude v budoucnu upraven jako parkoviště osobních automobilů. V kanceláři obecního úřadu a zasedací místnosti v 1. patře Kulturního domu byla vyměněna elektroinstalace. V červenci 2012 došlo k jednání vedení obce se zástupci Ředitelství silnic Zlínského kraje ve věci opravy silnice skrze obec Jestřabí směrem do Štítné.

 

2013

Hospodaření Obce Jestřabí v roce 2013

Návrh rozpočtu Obce Jestřabí na rok 2013 s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 2 342 400 Kč byl schválen usnesením č. 7/2013 na zasedání obecního zastupitelstva konaném dne 22. března 2013. V prvních měsících roku hospodařila Obec Jestřabí v rozpočtovém provizoriu. Součástí schváleného rozpočtu na rok 2013 bylo i stanovení neinvestičního příspěvku ve výši 130 000,- Kč pro Mateřskou školu Jestřabí, jíž je Obec Jestřabí zřizovatelem. V průběhu roku 2013 pak došlo k navýšení této částky na 170 000,- Kč. Příspěvek Obce Jestřabí na provoz Mateřské školy činil 152 000,- Kč.        

Na zasedání zastupitelstva obce dne 28. března 2014 byla projednána zpráva o hospodaření obce za rok 2013 a zpráva o inventarizaci majetku obce. Celkové příjmy v roce 2013 činily 4 159 775,- Kč, výdaje pak 3 184 456,- Kč, výsledek hospodaření činil + 975 319,- Kč. V průběhu roku vzrostla příjmová stránka rozpočtu o 1 818 000,- Kč, výdajová vzrostla o 855 000,- Kč. Nejvyšší položkou na straně příjmů byly: příjmy z DPH 1 325 131,- Kč, z daní z příjmu právnických osob pocházela částka 623 629,- Kč a částka 596 186,- Kč z daní z fyzických osob.       

K největším výdajům v roce 2013 patřila výměna střešního pláště na kulturním domě, včetně výměny střešních latí a okapů v nákladu 518 000,- Kč. Tuto veřejnou zakázku malého rozsahu zhotovila firma SPS-střechy, s. r. o. Dále byla upravena plocha bývalého domku čp. 4 a přilehlé parcely (dříve Ambrož), kde vzniklo malé parkoviště. Byl dokončen a schválen nový územní plán obce (ve výši 139 000,- Kč). Na odvoz komunálního odpadu bylo vynaloženo 154 000,- Kč, na nebezpečný odpad 16 500,- Kč, veřejné osvětlení stálo 79 000,- Kč. Na straně výdajů pak byla nejvyšší položkou zájmová činnost v kultuře 582 943,- Kč. Obec Jestřabí hospodařila v roce 2013 bez úvěrů a půjček a neměla žádné finanční závazky vůči jiným subjektům (dluhy).   

Obec Jestřabí získala za rok 2013 dotace od státní správy v celkové výši 259 225,- Kč, které byly určeny na výkon obce v přenesené působnosti. Tyto dotace byly směřovány na organizaci volby prezidenta ČR, voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, či hospodaření v lesích. Obec dále získala dotace na zaměstnanost, výkon státní správy nebo zhotovení územního plánu. K 1. lednu 2014 obec disponovala s finančními prostředky ve výši 6 935 616,17 Kč, které jsou uloženy na účtu Obce Jestřabí.     

Dne 28. května 2014 proběhl audit (finanční kontrola), který provedlo kontrolní oddělení Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje. Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyly zjištěny vážné chyby a nedostatky.  

 

2014

Hospodaření Obce Jestřabí v roce 2014

Obec Jestřabí vstoupila do prvních měsíců roku 2014 s rozpočtovým provizoriem schváleným zastupitelstvem obce na svém zasedání dne 20. prosince 2013. Řádný rozpočet Obce Jestřabí byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 28. března 2014, kde byla rovněž projednána zpráva o hospodaření obce za rok 2013 a rozpočtový výhled na léta 2015-2017. Obec měla podle plánovaného schváleného rozpočtu hospodařit v roce 2014 s vyrovnaným rozpočtem (příjmy a výdaje byly vyrovnané), přičemž byly na obou stranách vyčísleny na částku 2.854.100 Kč.  

Nejvýraznějšími příjmovými položkami obecního rozpočtu v roce 2014 byly částky z daní, tedy prostředky přerozdělené ze státního rozpočtu. Nejvyšší položkou předpokládaného příjmu bylo 1.200.000 Kč daně z přidané hodnoty (DPH), 600.000 Kč daně z příjmu právnických osob, 500.000 Kč daně z příjmu fyzických osob, 112.000 Kč daně z nemovitosti. Tyto plánované prostředky celkem tvořili cca 85 % rozpočtu Obce Jestřabí na rok 2014. Další prostředky Obec Jestřabí získává výnosy z vlastního hospodaření a činnosti: výnosů (lesnictví), prodejů (pozemků), pronájmů (pozemků a pohostinství), poplatků (za odpad, za psy), úroků (z prostředků obce uložených u bankovních domů), zprostředkování prostředků ze státního rozpočtu (na zajištění tzv. přenesené působnosti, tj. správu a školství), apod. Tyto další prostředky však tvoří malý podíl (cca 15 %).  

Nejvýraznější plánované výdajové položky v roce 2014 byly následující: oprava silnice 680.000 Kč, Mateřská škola (předškolní zařízení) 770.000 Kč (220.000 a 550.000 Kč), výkon samosprávy obce 220.000 Kč, místní správa 135.000 Kč, komunální odpad 160.000 Kč, pozemní komunikace (parkoviště) 150.000 Kč, zájmová činnost v kultuře 142.000 Kč, veřejné osvětlení 80.000 Kč, požární ochrana (hasiči) 70.000 Kč, lesnictví 60.000 Kč, silniční doprava 50.000 Kč, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 45.000 Kč, odpadní vody 35.000 Kč a další položky. Výdajová stránka rozpočtu byla tedy podstatně různorodější než stránka příjmová.

V průběhu roku 2014 byla provedena rozpočtová opatření, jejichž předmětem byly přijaté dotace a přesuny mezi rozpočtovými položkami. Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 25. března 2015 byla projednána zpráva o hospodaření obce za rok 2014. Výsledná podoba rozpočtu za rok 2014 byla oproti plánu následující: na straně příjmů byla nejvyšší položkou příjmu 1.429.226 Kč daně z přidané hodnoty (DPH), 706.067 Kč daně z příjmu právnických osob, 631.071 Kč daně z příjmu fyzických osob, 113.206 Kč daně z nemovitosti, převody vlastních rozpočtových prostředků 440.000 Kč, neinvestiční přijaté transfery 232.400 Kč, komunální odpad 62.400 Kč a další položky. Celkem se jednalo o příjmy v celkové výši 3.870.729 Kč. Další prostředky ve výši 711.303 Kč obec získala vlastní činností: 557.562 Kč z pěstební činnosti, z pronájmu nemovitostí 30.000 Kč, z pronájmu pozemků 13.271 Kč, z prodeje pozemku 7.860 Kč, z pronájmu plynu 69.241 Kč, z využití komunálního odpadu 12.859 Kč a příjmy z úroků u bank činily 20.510 Kč. Tedy celkové příjmy získané ze státního rozpočtu a z vlastní činnosti činili 4.582.032 Kč.       

Nejvyšší výdajovou položkou rozpočtu obce za rok 2014 byly investice do pozemních komunikací v celkové výši 1.501.874 Kč, dále pak na provoz a opravu Mateřské školy Jestřabí ve výši 1.038.640 Kč. Převody vlastních rozpočtových prostředků činily 440.000 Kč, výdaje v oblasti lesnictví (těžba) činily 269.579 Kč, 245.565 Kč byl výdaj na fungování zastupitelstva obce (výkon samosprávy), oprava střechy kaple vyšla na 240.302 Kč, sběr a svoz komunálního odpadu činil 146.554 Kč, silnice 141.463 Kč, činnost místní správy 133.400 Kč, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 129.064 Kč, požární ochrana (hasiči) 104.898 Kč, odvádění odpadních vod 96.687 Kč, zájmová činnost v kultuře 89.084 Kč, veřejné osvětlení 63.909 Kč, ostatní záležitosti kultury 52.296 Kč a další jednotlivé položky nižší než 50.000 Kč. Celkem výdaje v roce 2014 činili 4.983.037 Kč. Rozdíl pak 401.045 Kč ve prospěch výdajové stránky rozpočtu Obce Jestřabí.

Celkové příjmy v roce 2014 činily 2.854.100,- Kč, výdaje byly 4.141.800 Kč, výsledek hospodaření činil - 1.287.700 Kč. Rozdíl byl dofinancován v rámci úpravy rozpočtu z rezervních prostředků Obce Jestřabí. Další prostředky do rozpočtu obce byly přijaty jako dotace Zlínského kraje, a to ve výši 443.100 Kč (vratka 27.811 Kč). K 1. lednu 2014 obec disponovala s finančními prostředky ve výši 6.935.616 Kč, na konci téhož roku – tedy k 31. prosinci 2014 obec disponovala s finančními prostředky ve výši 6.534.611 Kč, které byly uloženy na bankovních účtech Obce Jestřabí. Saldo meziročních příjmů a výdajů činilo -401.005 Kč. Celkové náklady činili 4.552.402 Kč, výnosy dosáhly výše 4.012.848 Kč, výsledek činil -539.554 Kč. Hlavní příčinou vykázané ztráty byl velký objem prováděných oprav (investic) za rok 2014 v celkové výši 2.625.000 Kč oproti 647.000 Kč za rok 2013. Dále obec obdržela účelové prostředky ve výši 315.400 Kč ze státního rozpočtu. Obec v roce 2014 realizovala pouze veřejné zakázky malého rozsahu, přičemž postupovala podle obecných předpisů. Obec disponovala k 1. lednu 2015 aktivy (movitým a nemovitým majetkem, volnými finančními prostředky, atd.) ve výši 27.463.674 Kč. Do majetku Obce Jestřabí náleží budovy, komunikace a veřejné osvětlení, inženýrské sítě, ostatní stavby, pozemky (stavební, lesní, zahrady, pastviny, louky, zastavěná plocha, ostatní pozemky).   

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace – Mateřské školy Jestřabí, p. o. Finanční příspěvky na přímé neinvestiční výdaje, tj. platy, odvody jsou poskytovány z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Zřizovatel, tedy Obec Jestřabí, poskytuje Mateřské škole příspěvek na provoz, který schvaluje Zastupitelstvo obce Jestřabí. V roce 2014 činil 190.000 Kč. Hospodaření Mateřské školy Jestřabí, p. o. skončilo v roce 2014 výsledkem ve výši 4.058.070 Kč

Investiční akce Obce Jestřabí v roce 2014

Hospodaření Obce Jestřabí v roce 2014 nejvíce ovlivnila oprava hlavní silnice v obci: v rámci této akce musely být opraveny kanalizační šachty, včetně záchytného kanálu na Brálové. Dále bylo přistoupeno k výměně dlažby chodníků, upraveno nástupiště zastávky u obchodu včetně jejího přemístění, prostory před hasičskou zbrojnicí, upravena parkovací plocha u místního hřiště a byly provedeny další úpravy veřejných prostranství. Celkové náklady na tyto úpravy činily 1.600.000. Kč. Od 5. května 2014, kdy bylo započato s rekonstrukcí hlavní silnice v obci, bylo souběžně provedeno zhotovení nových vodovodních přípojek. Tuto akci spolufinancovaly následující instituce: Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje, Zlínská vodárenská a Obec Jestřabí, která se podílela částkou 470.000 Kč.

V roce 2014 byly uskutečněny další investiční akce: proběhla oprava věže místní kaple s výměnou plechové krytiny v celkové výši 240.302 Kč. Na tuto opravu byla získána dotace ve výši 165.000 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Jednalo se o projekt s názvem „Zachovejme odkaz našich předků“. Dále proběhla úprava školní zahrady (dětského hřiště MŠ), v r. 2014 bylo na opravu (vč. provozu) Mateřské školy Jestřabí vydáno 1.038.640 Kč, na opravu byla vyřízena dotace ve výši 83.000 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Jednalo se o projekt s názvem „Zahrada pro všechny smysly“. Byla provedena oprava fasády na budově mateřské školy včetně opravy přístavby v ceně 390.000 Kč. Oprava fasády kulturního domu byla odložena na rok 2015.   

Dne 25. května 2015 proběhl audit (finanční kontrola) hospodaření obce, který provedlo kontrolní oddělení Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje. Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyly zjištěny žádné vážné chyby a nedostatky. 

 

2015

Hospodaření Obce Jestřabí v roce 2015

V prvních třech měsících roku 2015 se řídilo hospodaření Obce Jestřabí pravidly rozpočtového provizoria, které bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 28. listopadu 2014. Na zasedání zastupitelstva obce dne 25. března 2015 byla projednána zpráva o hospodaření obce za rok 2014 a zároveň schválen rozpočet na rok 2015. Návrh rozpočtu byl vyrovnaný, tedy 3 000 400 Kč na straně výdajové i příjmové. Nejvyšším plánovaným výdajem byla péče o vzhled obcí a veřejné zeleně 650 000 Kč, 450 000 Kč bylo plánováno na zájmovou činnost v kultuře, 340 000 Kč na pozemní komunikace (parkoviště) a cyklostezku, 240 000 Kč na předškolní zařízení (Mateřskou školu), 220 000 Kč bylo plánováno na činnost místní správy v přenesené působnosti, rovněž 220 000 Kč na činnost zastupitelstva v samostatné působnosti, 160 000 Kč na komunální odpad, 100 000 Kč na hospodaření v obecních lesích, rovněž 100 000 Kč bylo vyčleněno na obecní silnice. Dalších 17 položek nepřesahovalo částku 100 000 Kč. Na straně příjmové obec v březnu 2015 počítala s částkou 3 000 400 Kč. Nejvyšším plánovaným příjmem byla částka za daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 1 300 000 Kč. Dále pak 650 000 Kč mělo být zajištěno z daní z příjmů právnických osob a 504 000 Kč z daní fyzických osob. 112 000 Kč pak mohlo v roce 2015 „přitéct“ do obecní pokladny z daní z nemovitosti (všechny tyto prostředky poskytuje na účet obce stát v průběhu roku po určitých částkách). Obec plánovala, že z hospodaření v obecních lesích získá 100 000 Kč. Dalších 12 položek na straně příjmu jednotlivě nepřesahovalo částku 100 000 Kč.         

Na zasedání zastupitelstva obce dne 18. března 2016 byla projednána zpráva o hospodaření obce za rok 2015, spolu se zprávou o inventarizaci majetku obce. Celkové příjmy v roce 2015 činily 3 544 858 Kč, výdaje pak 2 724 273 Kč, výsledek hospodaření byl + 820 585 Kč. Nejvyšší příjmovou položkou podle závěrečného účtu Obce Jestřabí za rok 2015 byl příjem z daně z přidané hodnoty ve výši 1 358 342 Kč, druhou nejvyšší položkou pak byla částka 717 935 Kč z daně z příjmů právnických osob, dále pak 692 451 Kč z daně z příjmů fyzických osob, 122 408 Kč pak bylo získáno z daně z nemovitostí (tedy z prostředků, které poukazuje na účet obce stát prostřednictvím soustavy finančních úřadů). Vlastní příjmy obce činily 238 764 Kč, 110 000 Kč získala obec z prodeje obecních pozemků. Dalších 130 775 Kč bylo přijato jako neinvestiční přijaté transfery z Úřadu práce Zlín. Dalších 15 položek jednotlivě nepřesahovalo částku 100 000 Kč. Nejvyšší výdajovou položkou obecního rozpočtu za rok 2015 činila částka na péči o vzhled obce ve výši 807 762 Kč (nákup malotraktoru a dalšího příslušenství, péče o zeleň), další výraznou položkou byl příspěvek na provoz Mateřské školy ve výši 486 427 Kč. Činnost místní samosprávy v samostatné působnosti vyšla obecní pokladnu v roce 2015 na 282 637 Kč, činnost místní správy v přenesené působnosti státu na obec pak na 157 653 Kč. Požární ochrana byla dotována částkou 164 360 Kč, svoz komunálního odpadu vyšel na 151 639 Kč, dopravní obslužnost obce vyšla na 120 904 Kč, zájmová činnost v kultuře pak na 107 859 Kč. Dalších 16 položek jednotlivě nepřesahovalo částku 100 000 Kč. Rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 2015 byly oproti plánu zvýšeny příjmy obce o + 544 575 Kč a sníženy výdaje o 276 035 Kč, které přispěly k celkovému dobrému hospodaření obce v roce 2015.   

Velmi zajímavým dokumentem je „Výkaz zisku a ztráty“, který dává čtenáři nahlédnout do nákladů na činnost Obce Jestřabí podle jednotlivých segmentů. Obec Jestřabí v kalendářním roce 2015 měla na svou činnost celkové náklady ve výši 2 085 767 Kč, přičemž spotřebovala materiál v celkové hodnotě 103 488 Kč, zaplatila za spotřebu energií částku ve výši 199 599 Kč, na opravy a údržbu vydala celkem 179 911 Kč, na ostatní služby 501 242 Kč, mzdové náklady činili 528 133 Kč, zákonné sociální pojištění bylo ve výši 98 018 Kč, odpisy dlouhodobého majetku pak ve výši 292 574 Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 128 920 Kč, dalších sedm položek nepřesahovalo výši 100 000 Kč (cestovné, náklady na reprezentaci, dary, ostatní náklady z činnosti aj.). Náklady na transfery byli ve výši 271 504 Kč, obec zaplatila daň z příjmů ve výši 40 090 Kč. Výnosy obce v roce 2015 činili celkem 3 627 669 Kč, z toho výnosy z vlastní činnosti byli ve výši 292 051 Kč. V rámci nich pak činili výnosy z prodeje vlastních výrobků 44 375 Kč, výnosy z pronájmu 54 193 Kč, výnosy z místních poplatků 59 640 Kč, výnosy z prodeje pozemků 110 000 Kč, výnosy z vlastních výkonů činilo 12 758 Kč a ostatní výnosy z činnosti byli ve výši 11 085 Kč. Finanční výnosy činili 8 611 Kč a výnosy z transferů 358 142 Kč. Výnosy ze sdílení daní a poplatků činili celkem 2 968 864 Kč (podrobně druhý odstavec této kapitoly). Výsledek hospodaření pak činil po zdanění + 1 230 308 Kč.  

K 31. prosinci 2015 obec disponovala s finančními prostředky, které měla uložena především na běžném účtu Komerční banky (KB) ve výši 3 689 532 Kč, na spořicím účtu Československé obchodní banky (ČSOB) pak 3 543 381 Kč a dalších dvou disponibilních účtech ČSOB (64 177 Kč) a České národní banky (58 104 Kč). Celková výše finančních prostředků Obce Jestřabí činila 7 355 195 Kč. K poslednímu prosinci obec vykazovala krátkodobou pohledávku v celkové výši 252 372 Kč (poskytnuté zálohy a předpisy dotací). Částku ve výši 117 820 Kč vykázala obec jakožto závazek vůči dodavatelům a závazky z mezd a daní (všechny ve lhůtě splatnosti). Obec v roce 2015 hospodařila bez úvěrů a půjček a neměla žádné dluhy.

Obec vedla v průběhu roku hospodářskou činnost se souvisejícími výnosy a náklady na pronájem pohostinství a pozemků. Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřské školy Jestřabí, které poskytuje příspěvek na provoz, které je každoročně schvalován zastupitelstvem obce. V roce 2015 činil příspěvek na hrazení provozních nákladů, především pak energií částku 210 000 Kč (celkové výdaje obce činili 486 427 Kč). Další finanční příspěvky na přímé neinvestiční výdaje, jako platy, odvody, ostatní přímé neinvestiční výdaje jsou Mateřské škole poskytovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Hospodaření Mateřské školy Jestřabí skončilo v roce 2015 s výsledkem ve výši 3 810 140 Kč.    

V roce 2015 obdržela Obec Jestřabí neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na nákup hasičské techniky ve výši 65 000 Kč a neinvestiční dotaci pro Mateřskou školu Jestřabí na projekt s názvem „Máta nebo včelka, naše zahrada je dost velká a je v ní místa dost“ ve výši 20 000 Kč. Další dotaci Obci Jestřabí poskytl Úřad práce Zlín na podporu zaměstnanosti ve výši 130 775 Kč.

Obec Jestřabí poskytla v roce 2015 dotaci ve výši 42 133 Kč MAS Ploština v rámci projektu „Kompostujeme na území MAS Ploština“. Obec uzavřela s občany obce 80 smluv o výpůjčce kompostérů získaných z tohoto projektu. Obec Jestřabí uzavřela v roce 2015 jednu kupní smlouvu na prodej pozemku a jednu smlouvu na směnu pozemků. V roce 2015 realizovala obec pouze veřejné zakázky malého rozsahu, v rámci jednoho z nich provedla průzkum trhu k nákupu malotraktoru.    

Obec k 31. prosinci 2015 disponovala aktivami v celkové hodnotě 28 636 296 Kč, z toho dlouhodobý nehmotný majetek činil 125 234 Kč, dlouhodobý hmotný majetek pak 19 567 494 Kč, z toho pozemky 11 434 676 Kč, stavby 7 024 780 Kč, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 108 037 Kč. Dlouhodobý finanční majetek měl hodnotu 1 336 000 Kč, oběžná aktiva obce byla ve výši 7 607 568 Kč, krátkodobé pohledávky obce činili 252 372 Kč a krátkodobý finanční majetek pak 7 355 195 Kč.

Dne 23. května 2016 se uskutečnilo na základě zákona č. 420/2004 Sb. konečné přezkoumání hospodaření Obce Jestřabí pověřeným pracovníkem kontrolního oddělení Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.  

Investiční akce Obce Jestřabí v roce 2015

Na jaře 2015 koupila obec malý traktor s vlečkou na údržbu veřejných prostranství obce, štěpkovač, vlečku a kartáč v hodnotě 461 000 Kč. Zlínský kraj poskytl dotaci z rozpočtu Zlínského kraje Obci Jestřabí ve výši 65.000 Kč na nákup vybavení v celkové hodnotě 97 000 Kč pro místní hasiče (osobních zásahových pracovních prostředků, elektrocentrály a čerpadla). Ve dvoře mateřské školy byla postavena plechová garáž pro zakoupenou komunální techniku. Byla upravena školní zahrada, kde byl zbudován chodník v hodnotě 157 000 Kč, který propojuje bezpečný přístup pro rodiče s dětmi k budově mateřské školy. Na pozemku pod školní zahradou, byla na pozemku, který obec obdržela bezplatně od státu vybudována odstavná plocha pro osobní automobily. 

 

2016

Hospodaření Obce Jestřabí v roce 2016

Na zasedání zastupitelstva obce 18. března 2016 byla projednána zpráva o hospodaření obce za rok 2015, zpráva o inventarizaci majetku obce a schválen rozpočet na rok 2016. Obec do té doby hospodařila s rozpočtovým provizoriem, které bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 11. prosince 2015. K 1. lednu 2016 obec disponovala s finančními prostředky ve výši 7.355.195,87 Kč. Obec měla naplánováno, že bude v roce 2016 hospodařit podle schváleného rozpočtu, který byl vyrovnaný, příjmy i výdaje byly ve výši 3.112.000 Kč. Na zasedání zastupitelstva obce dne 24. března 2017 byla projednána závěrečná zpráva o hospodaření obce za rok 2016, zpráva o inventarizaci majetku obce a schválen rozpočet na rok 2017. Ze závěrečné zprávy plyne, že celkové příjmy v roce 2016 činily 3.715.258,85 Kč, výdaje byly 3.485.360,33 Kč, výsledek hospodaření činil + 229.898,52 Kč. Příjmy: daňové příjmy činili 3.193.060,61 Kč, nedaňové 188.158,24 Kč, kapitálové příjmy 6.040 Kč, přijaté transfery 328.000 Kč. Výdaje: běžné výdaje 2.322.603,05 Kč, kapitálové výdaje 1.162.757,28 Kč.  

K 1. lednu 2017 obec disponovala s finančními prostředky ve výši 7.585.094,39 Kč. K největším výdajům v roce 2016 patřil nákup dopravního automobilu pro místní hasiče za 988.000 Kč, na tuto akci byla vyřízena dotace v částce 750.000 Kč, dalšími výraznějšími položkami obecního rozpočtu byl svoz komunálního odpadu ve výši 152.000 Kč, za nebezpečný odpad bylo uhrazeno 59.000 Kč, veřejné osvětlení vyšlo na 80.000 Kč. Mateřská škola jakožto příspěvková organizace zřízená obcí Jestřabí obdržela příspěvek ve výši 268.000 Kč, na hrazení nákladů (zejména energií) pak obec poskytla mateřské škole 110.000 Kč.

Obec k 31. prosinci 2016 disponovala aktivami v celkové hodnotě 29.702.629,87 Kč a pasivami ve stejné výši (korekci aktiv ve výši 4.922.852,20 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku). Obec Jestřabí má k dispozici dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 118.276 Kč, obec dále vlastní dlouhodobý hmotný majetek ve výši 20.429.226,98 Kč, z toho pozemky v hodnotě 11.433.737,70 Kč, stavby v hodnotě 6.834.061 Kč, obec je majitelkou samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí 1.076.879 Kč. Dlouhodobý finanční majetek měl hodnotu 1.336.000 Kč, obec měla k dispozici na účtech oběžná aktiva ve výši 7.819.126,89 Kč, krátkodobé pohledávky obce činili 234.032,50 a krátkodobý finanční majetek pak uložený na běžných účtech bank pak celkovou částku 7.585.094,39 Kč (tyto prostředky se meziročně navýšili o 229.898,52 Kč). K 31. prosinci 2016 vykazovala obec krátkodobé pohledávky ve výši 234.032,50 Kč a krátkodobé závazky ve výši 130.914 Kč.

Dne 12. května 2017 se uskutečnilo na základě zákona č. 420/2004 Sb. konečné přezkoumání hospodaření Obce Jestřabí pověřeným pracovníkem kontrolního oddělení Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Obec Jestřabí v průběhu roku 2016 uzavřela jednu kupní smlouvu na prodej pozemku, v tomto roce neuzavřela žádnou smlouvu o zřízení věcného břemene. Obec v roce 2016 realizovala pouze zakázky malého rozsahu, u nichž postupovala podle obecných právních předpisů. Obec Jestřabí v roce 2016 hospodařila bez úvěrů a půjček a neměla žádné dluhy.     

Investiční akce Obce Jestřabí v roce 2016

Na jaře 2016 byl vybudován chodník na dolním konci podél silnice č. 495 směrem na Slavičín od čp. 113 (Ambrož) po čp. 69 (Šprta). V tomto roce byla získána dotace na nákup dopravního auta pro místní hasiče. Pořizovací cena auta byla 988.000 Kč, dotace od Ministerstva vnitra České republiky činila 450.000. Kč (tj. 45 % z celkové částky), 300.000 Kč obec obdržela od Zlínského kraje (30 %), zbylou částku ve výši 235 Kč doplatila obec ze svého rozpočtu (tj. 25 %). Hasičská zbrojnice byla opatřena novými vraty a došlo k úpravě veřejných ploch kolem hlavní silnice.  

Projekty a dotace v r. 2016

Protipovodňová opatření obce Jestřabí

V minulosti byla obec zasažena několikrát povodní. Nejvýznamněji v roce 1972 a poté v letech 2006 a 2010. Vzhledem k nebezpečí, které z povodní pochází a ke škodám, které byly za povodní napáchány, obec přistoupila k řešení tohoto problému. Cílem projektu bylo vyhodnotit povodňové nebezpečí a ochránit zdraví a majetek občanů obce díky instalaci lokálního výstražného a varovného systému, který byl z 80 % spolufinancován z Operačního programu Ministerstva životního prostředí České republiky. V roce 2016 proběhla projektová příprava a od října částečná realizace projektu „Protipovodňová opatření obce Jestřabí“, který byl dokončen v roce 2017. Z tohoto projektu byl pořízen nový bezdrátový rozhlas s 17 hlásiči (37 reproduktory), který byl napojen na Hasičský záchranný systém (HZS) Zlínského kraje. Byla vybudována síť varovného a informačního systému a lokální výstražný systém pro obec Jestřabí, v jehož rámci byla zabudována čidla v případě ohrožení obce povodní, srážkoměr, elektronická siréna na hasičské zbrojnici a byl vypracován digitální povodňový plánu. Předpokládaná hodnota projektu, který byl realizován v rámci zakázky malého rozsahu, byla 983.000 Kč. Výběrové řízení bylo zadavatelem, tedy obcí, delegováno na firmu Envipartner, s.r.o. z Brna.  

V tomto roce byly rovněž připravovány projekty na stavební akce, které budou realizovány v následujících letech: zejména pak úprava polní cesty pod Brálovou směr Popov, či prodloužení veřejného vodovodu v zástavbovém území Záštěpničí.

 

2017

Hospodaření Obce Jestřabí v roce 2017

Na zasedání zastupitelstva obce 24. března 2017 byla projednána zpráva o hospodaření obce za rok 2016, zpráva o inventarizaci majetku obce a schválen rozpočet na rok 2017. Obec v prvním čtvrtletí roku 2017 hospodařila s rozpočtovým provizoriem, které bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 9. prosince 2016 usnesením č. 34/2016. K 1. lednu 2017 disponovala Obec Jestřabí na svých bankovních účtech s finančními prostředky ve výši 7.585.094,39 Kč, k 31. prosinci 2017 pak ve výši 9.777.856,32 Kč (tedy o 2.192.761,93 Kč více). Obec měla naplánováno, že bude v roce 2017 hospodařit podle vyrovnaného schváleného rozpočtu. Příjmy i výdaje byly ve výši 3.068.000 Kč. V průběhu roku 2017 však byla přijata tři rozpočtová opatření. Dvě byla schválena zastupitelstvem dne 9. srpna a 21. října 2017, usnesením č. 28/2017 bylo provedeno schválení nezbytných rozpočtových opatření do konce roku 2017. Celkem došlo ke zvýšení rozpočtu na rok 2017 o bezmála 100% (sic!) z původních 3.068.000 Kč na bezmála 6.100.000 Kč. Došlo k tomu především díky vyššímu výběru daní (nepřímých daní – daně z přidané hodnoty, tj. což znamená, že lidé utráceli víc peněz, které plynuli do státního rozpočtu a z něj pak do rozpočtu obecního /to znamená, že v roce 2017 vládl mezi lidmi spotřebitelský optimismus/). Tím pádem se nejen příjmy, ale také výdaje obce v průběhu roku 2017 zvýšili o +841.190,40 Kč.       

Původně plánované daňové příjmy dle rozpočtu obce z března 2017 obce dosahovali 2 miliony 800 tisíc, na konci roku 2017 to však bylo 5 milionů 664 tisíc (tedy dvojnásobek). Nedaňové příjmy dle závěrečného účtu obce činily 374 tisíc, kapitálové příjmy 20 tisíc, přímé dotace bezmála 58 tisíc. Celkové příjmy k poslednímu dni roku 2017 činily celkem bezmála 6 milionů 100 tisíc.

K největším výdajům z obecního rozpočtu v roce 2017 patřily investice do ochrany obyvatelstva – protipovodňová zařízení (1 milion 282 tisíc), do sportovního areálu (400 tisíc), mateřské školy (460 tisíc), obecní samosprávy – zastupitelstva (280 tisíc), do zájmové činnosti v kultuře (92 tisíc), pozemních komunikací patřících obci (56 tisíc), do péče o veřejnou zeleň a vzhled obce (240 tisíc), místní správy (200 tisíc), svozu komunálního odpadu (145 tisíc), nebezpečného odpadu (50 tisíc), požární ochrany (150 tisíc), obec zaplatila daně ve výši 92 tisíc, do lesního hospodářství v obecních lesích investovala 107 tisíc, do silnic (37 tisíc), veřejného osvětlení (95 tisíc), ostatních záležitostí v kultuře (42 tisíc), poskytla dopravcům příspěvek na dopravní obslužnost (30 tisíc) a měla další menší výdaje (pod 30 tisíc).

Na svém zasedání dne 6. června 2018 schválilo obecní zastupitelstvo usnesením č. 19/2018 účetní uzávěrku za rok 2017. Hospodářský výsledek za rok 2017 byl kladný, a to ve výši +1.884.239 Kč. Na konci roku evidovala obec krátkodobé pohledávky ve výši 142.461 Kč a závazky ve výši 270.338 Kč vůči dodavatelům, mzdy, daně a zálohu na dotaci.    

V rámci vlastní hospodářské činnosti pronajímala obec pohostinství a pozemky ve svém vlastnictví. Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Jestřabí. Zřizovatel jí poskytl v roce 2017 prostředky na provoz ve výši 226 tisíc Kč. Finanční prostředky na platy či odvody poskytuje Ministerstvo školství a tělovýchovy České republiky. Hospodaření MŠ skončilo v roce 2017 ve výši + 5.479,05 Kč.

Obec Jestřabí v roce 2017 poskytla dotaci na základě veřejnoprávní smlouvy nemocnici ve Slavičíně ve výši 10.000 Kč. Obec sama získal v roce 2017 z dotací ze státního rozpočtu 1.692.817,30 Kč a od Zlínského kraje ve výši 5.000 Kč. Investiční dotaci na nákup dopravního automobilu – dodávky pro Sbor dobrovolných hasičů v Jestřabí ve výši 400 tisíc Kč a 350 tisíc Kč (celkem 750 tisíc Kč). Celková cena dodávky, která byla zařazena do majetku obce v březnu 2017, činila 985.748,28 Kč. Obci byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zajištění konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve výši 25 tisíc Kč, přičemž bylo vyčerpáno 15 tisíc Kč (odměny členů volební komise, reprefond), zbytek vrácen.    

Obec stanovila usnesením č. 6/2017 ze dne 24. března 2017 rozpočtový výhled na léta 2018 a 2019. Naplánovala si příjmy pro rok 2018 ve výši 3 miliony 316 tisíc Kč a výdaje 3 miliony 250 tisíc Kč a pro rok 2019 příjmy ve výši 3 miliony 384 tisíc Kč a výdaje 3 miliony 430 tisíc Kč.            

Obec k 31. prosinci 2017 disponovala aktivami v celkové hodnotě +33.145.729,98 Kč (majetek obce + finanční prostředky) a pasivami ve stejné výši (korekci aktiv ve výši 5.227.453,20 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku). Obec Jestřabí má k dispozici dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 384.712 Kč, obec dále vlastní dlouhodobý hmotný majetek ve výši 26.732.153,88 Kč, z toho pozemky v hodnotě 11.431.532,70 Kč, stavby v hodnotě 9.813.703,68 Kč. Obec je majitelkou samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí v hodnotě 3.853.648,28 Kč a drobného dlouhodobého majetku v hodnotě 1.603.018,20 Kč. Dlouhodobý finanční majetek měl hodnotu 1.336.000 Kč, obec měla k dispozici na účtech oběžná aktiva ve výši 9.920.317,32 Kč, krátkodobé pohledávky obce činili 142.461 Kč a krátkodobý finanční majetek uložený na běžných účtech bank s celkovou částku 9.777.856,32 Kč (tedy jedná se o finanční rezervy obce v bezmála trojnásobné výši ročního rozpočtu!).

Dne 14. května 2018 se uskutečnilo na základě zákona č. 420/2004 Sb. konečné přezkoumání hospodaření Obce Jestřabí pověřeným pracovníkem kontrolního oddělení Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje. Obec Jestřabí v průběhu roku 2017 uzavřela jednu kupní smlouvu na prodej pozemku, v tomto roce uzavřela jednu smlouvu o zřízení věcného břemene s energetickou společností. Obec v roce 2017 realizovala pouze zakázky malého rozsahu do výše půl milionu korun, žádnou smlouvu přesahující tuto částku neuzavřela. Obec neprovedla kontrolu hospodaření příspěvkové organizace – Mateřské školy Jestřabí – s veřejnými prostředky. Auditor doporučil ve své zprávě Obci Jestřabí napříště provádět pravidelné kontroly. Obec neměla zřízen žádný účelový fond. Po přezkoumání hospodaření obce konstatoval auditor, že za rok 2017 nebyly zjištěny v obecním hospodaření chyby a nedostatky. Obec Jestřabí v roce 2017 hospodařila bez úvěrů a půjček a neměla žádné dluhy.     

Investiční akce Obce Jestřabí v roce 2017

Protipovodňová opatření obce Jestřabí

V roce 2017 vedle běžné údržby veřejného majetku bylo hlavní investiční akcí obce dokončení projektu „Protipovodňová opatření obce Jestřabí“ (reg. číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000296). V rámci projektu došlo k pořízení digitálního povodňového plánu včetně bezdrátového rozhlasu, sirény, srážkoměru. Vše je propojeno na integrovaný záchranný systém. Náklady činily 1 milion 300 tisíc Kč, z toho dotace 945 tisíc Kč. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Technické parametry jsou podrobně popsány v zápise za rok 2016.  

Další investice

Na jaře 2017 byl vybudován přístřešek u šatny na tenisovém kurtu. Náklad stavby činil bezmála 400 tisíc Kč. 

Příprava investičních projektů

Před koncem roku 2017 byl zpracován projekt včetně stavebního povolení na rozšíření vodovodního řádu ke stavebním místům v trati Záštěpničí, jeho realizace byla plánována na rok 2018. Bylo požádáno o dotaci na celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení. V případě realizace vyjdou náklady na tuto investiční akci na 1.300 tisíc Kč. Byla plánována úprava parkoviště před kulturním domem včetně části místní komunikace po dům čp. 62 (Tureček), v přípravě byl i projekt včetně vydání stavebního povolení na parkoviště u místního fotbalového hřiště směrem k řece Vláře. 

 

Použity texty z obecní kroniky. Více v oddíle Kronika obce.

Stránku připravil Mgr. Petr Fojtík.