Jdi na obsah Jdi na menu

Hospodaření obce a investiční akce v letech 2000-2010

4. 1. 2011

2001

Hospodaření obce a investiční akce
 
Na zasedání zastupitelstva obce dne 8. února 2002 byla schválena zpráva o inventarizaci majetku obce za rok 2001, zpráva o hospodaření za rok 2001 a rozpočet obce na rok 2002. Stav majetku obce ke dni 31.12.2001 činil 14.126.595,70,- Kč. Největší podíl z této částky tvoří budovy a stavby 5.948.774,- Kč (jenom stavba plynofikace obce 3.872.000,- Kč), dále obecní půda včetně porostů 2.816.332,- Kč, peněžní prostředky 2.886.856,70,- Kč.
Mezi největší výdaje za rok 2001 patří doplatek 380.361,- Kč za plynofikaci, zálohová faktura 200.000,- Kč za chodníky, svoz komunálního odpadu 86.420.- Kč, místní Mateřská školka byla dotována 130.000,- Kč, náklady na veřejné osvětlení činily 75.848,- Kč. (zdroj Jestřabský zpravodaj, č.2 Březen 2002, článek starosty obce ing. Pavla Šuráně s názvem  „Jak obec hospodařila“)


2002

Hospodaření obce

Stav majetku obce ke dni 31.12.2002 -
22.668.176, 72 ,- Kč
Pozemky včetně ohodnocení lesních porostů - 10.576.832,- Kč
Obecní stavby - 6.176.134,- Kč

Celkové příjmy za rok 2002 - 2.014.146, 61,- Kč
Výdaje za rok 2002 - 1.579.632, 59,- Kč
Výsledek hospodaření obce v r. 2002 - + 434.514, 02,- Kč

Zůstatek z roku 2001 - 2.886.876, 70,- Kč (část prostředků získána prodejem akcií)
Celkem finanční prostředky k 1.1.2003 - 3.321.370, 72,- Kč

Nejvýznamnější výdaje za rok 2002:
Nové chodníky - 230.000,- Kč
Oprava Kulturního domu - 220.000,- Kč
Mateřská škola - 122.000,- Kč
Odvoz odpadu - 95.500,- Kč
Lesnictví-těžba - 74.000,- Kč
Veřejné osvětlení - 56.400,- Kč
Péče o vzhled obce (sekačka) - 30.000,- Kč
(čerpáno z Jestřabského zpravodaje, duben 2003 č. 5 z článku ing. Pavla Šuráně „Jak obec hospodařila v roce 2002“ )

Investiční akce

Oprava fasády Kulturního domu

Z několika návrhů projektu na opravu fasády kulturního domu, které zpracovala paní ing. arch. Hana Černíčková ze Štítné, byl vybrán jeden, podle něhož byla oprava provedena. Tato akce byla započata v listopadu 2002 a byla dotována z Programu obnovy venkova částkou 120 tisíc Kč. Celkové náklady se do konce roku 2002 vyšplhaly na 220 tisíc Kč. Společně s úpravami fasády byl nad hlavním vchodem zhotoven nový přístřešek. Tyto práce provádí stavební firma ing. Tomeček a Smolík ze Štítné a budou se dokončovat ještě v jarních měsících roce 2003.  

Výstavba chodníků a úprava místní komunikace

Poslední červnový týden byl vybudován nový chodník na Brálové od čp. 36 (Zezulka)  o čp. 92 (Kurtin) nákladem 310 tisíc Kč. Ve dnech 29. – 30. července byla provedena úprava místní komunikace na návsi u kaple a vjezdu u čp. 100 (Marek), čp. 15 (Mana), čp. 27 (Krůžela) a čp. 101 (Hajda), nákladem 130 tisíc Kč byl položen nový asfalt.Ve dnech 1. – 3. října byl před domy čp. 34 (Miklas) a čp. 59 (Bureš) vybudován chodník. 3. října byl dodělán také chodník před domy čp. 75 (Marek) a čp. 22 (Salajka). To vše nákladem 75 tisíc Kč. Na výstavbu chodníků na rok 2002 obdržela obec dotaci z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 120 tisíc Kč. (použity informace z článku „Ohlédnutí za volebním obdobím 1998 – 2002“ starosty obce ing. Pavla Šuráně, který vyšel v Jestřabském zpravodaji, prosinec 2002 č. 4) 


2003

Hospodaření obce

Na zasedání zastupitelstva obce dne 5. března 2004 byla schválena zpráva o hospodaření obce za rok 2003. Stav majetku obce k 31. prosinci 2003 činil 29.058.812, 42,- Kč. Největší položku 10.576.832,- Kč tvoří pozemky včetně ohodnocení lesních porostů. Celkové příjmy v roce 2003 činily 2.839.566, 42,- Kč, výdaje 3.520.566, 42,- Kč. Na pokrytí zvýšených výdajů na opravu Kulturního domu a na výstavbu tenisového kurtu byla převedena částka 700.000,- Kč z termínovaného vkladu. Největší investiční akcí roku 2003 se stala přestavba tenisového kurtu ve víceúčelové hřiště. Náklady na tuto stavbu dosáhly výše 1 a půl milionu korun, přičemž z Programu obnovy venkova, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj, byla vyřízena dotace ve výši 120.000,- Kč. Další velkou investicí v tomto roce byla úprava vnějšího vzhledu kulturního domu a jeho nejbližšího okolí, která se spolu s dalšími drobnými úpravami vyšplhala ke 400 tisícům korun. Další významnější prostředky byly použity na provoz Mateřské školy (200.000,- Kč), na svoz domovního odpadu (86.000,- Kč) či další běžnou údržbu. Celkové finanční prostředky obce Jestřabí k 1. lednu 2004 činily 2.640.070,- Kč.
    Peněžní prostředky obce každoročně podléhají povinnému auditu (prověrkám hospodaření obce), který zajišťuje Krajský úřad Zlín. Jako nadřízený orgán přezkoumává, jak bylo naloženo s financemi, které jsou poměrnou částí státního rozpočtu, která je určena naší obci. Při auditu je zjišťováno hospodárné a účelné nakládání s těmito penězi. V roce 2003 proběhla prověrka hospodaření obce 19. března, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví. (převzato z článků pana ing. Pavla Šuráně v Jestřabském zpravodaji č. 7, duben 2004)

Investiční akce

Zbudování nového víceúčelového hřiště

Na jaře 2003 se započalo s úpravou místního tenisového kurtu a jeho nejbližšího okolí, který byl přebudován na víceúčelové hřiště. Nejdříve zde bylo v závěru dubna 2003 strženo brigádně staré oplocení mezi tenisovým kurtem a hlavní silnicí. Při této příležitosti bylo odstraněno již staré a tudíž nefunkční pletivo ze zábran na západní straně fotbalového hřiště u domu čp. 116 (Králík). V polovině června 2003 započala stavební firma Tomeček a Smolík ze Štítné s přebudováním plochy hřiště. Nejdříve byla odstraněna stávající asfaltová plocha, poté byl prostor hřiště vybagrován a spolu s ním byla odstraněna část svahu z jižní strany u hlavní silnice (asi polovina délky budoucího hřiště). To proto, aby zde mohla být zbudována opěrná zeď a byl zde zároveň získán prostor pro plánovanou výstavbu sportovního zázemí hřiště, tj. pro šaten, skladiště a sociální zařízení (WC, sprchy). Další opěrná zeď, která bude zároveň sloužit jako zeď odrazová byla zbudována na východní straně hřiště u domu čp. 119 (Šuráň). Na ploše budoucího víceúčelového hřiště bylo položeno nové podloží a na něj byl následně položen nový asfaltový povrch. Krátce před oslavami 500. výročí obce v polovině měsíce srpna byly osazeny tyčky na plot, který byl pak dokončen koncem měsíce listopadu. Výstavby nového hřiště v Jestřabí si povšiml také regionální tisk, když dne 15. srpna 2003 vyšel ve Zlínských novinách článek novinářky Terezy Tarabusové ze Štítné s názvem „Děti z Jestřabí dostanou nové víceúčelové hřiště“.   

Rekonstrukce fasády a interiéru Kulturního domu 

Na tento rok bylo naplánováno dokončení fasády Kulturního domu a úpravy jeho okolí včetně plynofikace sálu. V měsíci květnu byla dokončena fasáda KD, která se „oděla“ do okrové (žluté) barvy. Počátkem měsíce června provedla stavební firma Tomeček a Smolík ze Štítné úpravu plochy před Kulturním domem, kterou „osázela“ zámkovou dlažbou. Zároveň byla stolařskou firmou pana Chovančíka ze Štítné zhotovena zakázka nových hlavních vchodových  dveří do KD, bočních dveří do kuchyně a okna v mezipatře, které byly 25. července osazeny. Zároveň byl celkově upraven hlavní vstup do KD, který byl zastřešen a vstupní schodiště „získalo“ masivní dřevěné zábradlí. V polovině září bylo provedeno vydláždění schodů před hlavním vstupem do budovy KD.


2004

Hospodaření obce

Na zasedání zastupitelstva obce dne 25. února 2005 byla schválena zpráva o hospodaření obce za rok 2004 s rozpočtem na rok 2005. Celkové příjmy obce Jestřabí v roce 2004 činily 3.074.681,51 Kč, výdaje 3.043.171,73 Kč. Výsledek hospodaření tedy byl + 31.509,78,- Kč. Celkem finanční prostředky obce ke dni 1.1.2005 činily 2.671.580,- Kč.
Mezi hlavní výdaje v loňském roce patřila oprava vnitřního zařízení kulturního domu (755 tis. Kč), oprava místních komunikací (135 tis. Kč), provoz Mateřské školy (160 tis. Kč), svoz domovního odpadu (110 tis. Kč), dotace od  Krajského úřadu Zlínského kraje na mateřskou školu činila 970 tis. Kč. (zveřejněno v Jestřabském zpravodaji, březen 2005 č. 10, v článku starosty obce ing. Pavla Šuráně „Hospodaření obce Jestřabí v roce 2004“)

Investiční akce

Úprava interiéru kulturního domu

V průběhu května a počátkem června proběhla největší investiční akce obce Jestřabí v roce 2004. Byl upraven interiér Kulturního domu, tak, aby splňoval moderní kritéria pro využívání těchto prostor. Kulturní dům, který byl počátkem 50. let 20. století postaven, je již v posledních letech nesplňoval.
Úprava zahrnovala opravu a modernizaci kuchyně, sociálního zařízení (WC), sálu kulturního domu, výměnu elektrorozvodů. Byla položena nová dlažba v kuchyni, na chodbě a na WC, které bylo přestavěno a rozšířeno na úkor schodiště do sklepních prostor kulturního domu. Nevyužívaná šatna, která se nacházela nalevo od schodiště do 1. patra byla zrušena na úkor vybudování nového vstupu do suterénu (sklepa) budovy.  V sále kulturního domu pak byly instalovány rozvody plynového topení s 6 topnými tělesy, vpravo od vstupních dveří rohová krbová kamna na dřevo s využitím stávajícího komína a nakonec byly nově dřevem obloženy stěny a pódium. V celém přízemí pak byly instalovány nové dveře.  Kuchyně byla či ještě bude vybavena novým zařízením. Všechny prostory, které prošly rekonstrukcí byly pochopitelně na závěr vymalovány. Do kuchyně byl pořízen nový inventář (příbory, talířky, ubrusy, apod.).  
Ještě ráno 11. června dělníci dodělávali v kulturním domě poslední úpravy, aby zde odpoledne od 14.00 hodin mohli v sále, který slouží obvykle jako volební místnost, proběhnout volby do evropského parlamentu. 
Celkové náklady na úpravu činily 680 tisíc Kč, plynofikace sálu stála 75 tisíc Kč.  Tato investiční akce byla dotována 195 tisíci Kč, které poskytl obci Jestřabí Krajský úřad Zlínského kraje.  
Prostory Kulturního domu slouží od tohoto okamžiku místním občanům (rodinné oslavy) a organizacím ke kulturnímu (koncerty), společenskému (taneční zábavy) a sportovnímu využití (stolní tenis). 
    Zastupitelstvo obce stanovilo za využívání tohoto zařízení poplatek. Pronájem sálu spolu s kuchyní činí – 800,- Kč na den, samotný sál stojí 500,- Kč/den, a k tomu všemu se připočítají náklady na energii, tj. plyn, elektřina, dříví (do krbových kamen).
    První soukromou akcí v nově zrekonstruovaném interiéru kulturního domu byla zlatá svatba manželů Jana (*1929) a Františky (*1935) Tománkových z Jestřabí čp. 42, která se konala 14. srpna 2004. (čerpáno z článků starosty obce v Jestřabském zpravodaji, prosinec 2004 č.  9 s názvy „Vážení spoluobčané…“ a Kulturní dům a jeho využití“)
 
Úprava interiéru a sociálního zařízení v místním hostinci

V průběhu července a srpna 2004 byly provedeny na náklady obce firmou Stanislava Spáčila z Jestřabí čp. 42 v místním hostinci stavební úpravy. Obec investovala do bezdotykových baterií, toaleta pro personál byla oddělena od toalet pro návštěvníky hostince, což bylo provedeno v souladu s hygienickými směrnicemi EU. Obec také pořídila do hostince pult (bar).

Budování a oprava místních komunikací

Nákladem obce v hodnotě 135 tisíc Kč byla zbudována nová místní komunikace, a to příjezd k domům čp. 76 (Tělupil) a čp. 126 (Pinďák) a zpevněna polní cesta na trať zvanou Záštěpničí vedoucí k novostavbě rodiny Valčíkovi z Jestřabí čp. 23. (čerpáno z článku starosty obce v Jestřabském zpravodaji, prosinec 2004 č.  9 „Vážení spoluobčané…“)
 
Oprava kamenného kříže na návsi

V parku na návsi nechala obec zrekonstruovat kamenný kříž (z roku 1906) v nákladu 24 tisíc Kč. Práci provedl restaurátor pan Ščuglík z Rokytnice, který tuto místní památku uvedl do původního přírodního stavu. Na opravu kamenného kříže přispěl dotací 10 tisíc Kč Krajský úřad Zlínského kraje. (čerpáno z článku starosty obce v Jestřabském zpravodaji, prosinec 2004 č.  9 „Vážení spoluobčané…“)


2005

Hospodaření obce

Na zasedání zastupitelstva obce dne 10. března 2006 byla schválena zpráva o hospodaření obce za rok 2005. Celkové příjmy v roce 2005 činily 2.176.282, 19,- Kč, výdaje 1.486.883, 78,- Kč. Výsledek hospodaření za rok 2005 je + 689.398, 41,- Kč. Celkem byly finanční prostředky k 1. lednu 2006 ve výši 3.360.978, 87,- Kč. Stav majetku obce ke dni    31. prosince 2005 dosáhl částky 23.041.482, 37,- Kč. Nejvyšší položku tvoří pozemky včetně lesních porostů ve výši 10.565.587,- Kč.    
Mezi hlavní investiční akce v roce 2005 patřila oprava místní kaple (360 tis. Kč), provoz Mateřské školy (160 tis. Kč), svoz domovního odpadu (110 tis. Kč), nákup drobného hmotného majetku (101 tis. Kč – stoly, lavice, branky na kopanou, kuchyňská linka, chladnička aj.) a veřejné osvětlení (53 tis. Kč). (Zveřejněno v Jestřabském zpravodaji č. 13, duben 2006, autor starosta obce  ing. Pavel Šuráň)  

Investiční akce

Oprava kaple

Zastupitelstvo obce Jestřabí na svém zasedání 25. února 2005 schválilo poskytnutí finančních prostředků na opravu místní kaple, která je historickým majetkem obce. Oprava kaple, která je zasvěcena Neposkvrněné Panně Marii Svatohostýnské, se tak stala nejvýznamnější investiční akcí obce v roce 2005. Bylo přistoupeno k zadání projektu a na základě vizuální prohlídky stavby byly zjištěny vady a nedostatky na stávající budově. Stavba byla staticky narušena, v několika místech byly patrné trhliny, zejména u klenutých oken. Dále docházelo k vlhnutí zdiva, což se projevovalo především opadáváním vnitřních omítek. Taktéž stávající plechová krytina byla u zdiva poškozena.
Na základě těchto skutečností bylo v červenci 2005 započato se stavebními pracemi, které prováděla stavební firma Stanislava Spáčila (Jestřabí čp. 42). Nejdříve byla zajištěna statika objektu a to pomocí dodatečné výztuže o průměru 8 mm, která byla uložena do drážky pod římsou a dále bylo provedeno stažení trhlin u klenutých oken, výztuž byla vždy lepena   do tmele. Tuto práci provedla firma Helifix CZ s.r.o. Ústí nad Labem, pobočka Brno. Bylo provedeno podřezání celé budovy a provedena izolace speciálními nerezovými plechy. V prostoru kaple byla vybourána podlaha a proveden nový podkladní beton, včetně izolace a položena nová žulová dlažba. Stávající omítky, asi ve výšce 1 metru byly odstraněny a nahrazeny sanačními omítkami (odvodnění kaple). Byl vyměněn strop v celé kapli a nahrazen sádrokartony, stěny uvnitř kaple byly nově vymalovány. Střecha nad oltářem byla vyměněna včetně krovů, které byly již ztrouchnivělé, i desek a byla zde umístěna nová krytina z měděného plechu. Věž byla ponechána v původním stavu, plechová krytina byla natřena. Dřevěné prvky na fasádě – okna od zvonice- byly opatřeny nátěrem v hnědé barvě. Taktéž došlo k natření oltáře, které provedl Petr Lukáš (Jestřabí čp. 86). Kolem kaple byly provedeny terénní úpravy, odvodnění stavby a položena zámková dlažba. Při opravě kaple nebyly nalezeny žádné historické doklady, pouze část zvonu, a to srdce; ve věži nebyly uloženy žádné písemnosti. Od postavení kaple v roce 1927 nebyly provedeny tak rozsáhlé stavební úpravy jako v letošním roce, které se vyšplhaly téměř k 360 tisícům korun. (Zveřejněno v Jestřabském zpravodaji č. 11, srpen 2005, autor starosta obce  ing. Pavel Šuráň; upraveno)          2006


Hospodaření obce a investiční akce
 
Na zasedání zastupitelstva obce dne 9. března 2007 byla schválena zpráva o hospodaření obce za rok 2006 a rozpočet na rok 2007. Celkové příjmy obce v roce 2006 činily 2.188.977,06,- Kč, výdaje byly 2.267.212,75,- Kč, výsledek hospodaření -78.235,69 Kč. Ztráta v rozpočtu byla pokryta z fondu rezerv. K 1. lednu 2007 obec disponovala s finančními prostředky ve výši 3.282.743,- Kč. Mezi hlavní výdaje v loňském roce patřila výstavba šaten u tenisového kurtu, kdy v roce 2006 bylo uhrazeno 945 tisíc Kč a v roce 2007 byl poukázán doplatek 640 tisíc Kč. Mezi další významné výdaje patřil provoz mateřské školy 266 tisíc Kč, svoz komunálního odpadu 120 tisíc Kč a veřejné osvětlení 62 tisíc Kč. (Zveřejněno v Jestřabském zpravodaji č. 16, duben 2007)


2007
 
Hospodaření obce a investiční akce

K hlavní investiční akci patřila výstavba chodníků podél hlavní silnice od čp. 42 (Tománek) po obchod včetně přeložení autobusové zastávky. Náklady na tuto stavbu činily 980 000,- Kč, obec na tuto akci obdržela dotaci ve výši 376 000,- Kč od Krajského úřadu Zlínského kraje z Programu obnovy venkova. Realizací této stavb došlo ke zlepšení bezpečnosti obyvatel podél hlavního silničního tahu přes obec. Kromě běžné údržby obecního majetku pak byla v roce 2007 provedena úprava prostor Mateřské školy podle připomínek hygieniků. Došlo také k drobným úpravám na budově hasičské zbrojnice.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 14. března 2008 byla schválena zpráva o hospodaření obce za rok 2007 a rozpočet na rok 2008. Celkové příjmy činil 2 845 083,- Kč, výdaje byly 3 100 480,- Kč, výsledek hospodaření obce za rok 2007 byl - 255 397,- Kč. Ztráta v obecním rozpočtu byla pokryta z obecního fondu rezerv. K 1. lednu 2008 obec disponovala s finančními prostředky ve výši 3 027 346,- Kč. Stavba chodníku byla největší investiční akcí v roce 2007. Mezi další významné výdaje patřil provoz Mateřské školy ve výši 159 000,- Kč, svoz komunálního odpadu 120 000,- Kč a veřejné osvětlení 72 000,- Kč. Obec Jestřabí hospodařila v roce 2007 bez úvěrů a půjček. (článek starosty ing. Pavla Šuráně „Ohlédnutí za starým rokem“ In: Jestřabský zpravodaj 18. číslo, prosinec 2007 a článek starosty obce ing. Pavla Šuráně „Hospodaření obce v roce 2007“ In: Jestřabský zpravodaj 19. číslo, březen 2008)   


2008
 
Hospodaření obce a investiční akce
 
Na zasedání zastupitelstva obce dne 13. března 2009 byla schválena zpráva o hospodaření obce za rok 2008 a rozpočet na rok 2009. Celkové příjmy obce Jestřabí v roce 2008 činily 4 037 000,- Kč, výdaje byly 6 298 000,- Kč, výsledek hospodaření – 2 262 434,- Kč. Ztráta v rozpočtu byla pokryta z obecního fondu rezerv. K 1. lednu 2009 obec disponovala s finančními prostředky ve výši 764 912,- Kč.
Největší investicí obce Jestřabí v roce 2008 byla „Komplexní úprava obce Jestřabí“, na kterou obec obdržela dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z Programu obnovy venkova a kterou spolufinancovala Evropská unie z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v  kapitole Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.    V rámci této komplexní úpravy byla provedena oprava místních komunikací v celkové délce 639 m: od hasičské zbrojnice k čp. 37 (Černíček), úpravu cesty pod farmou k čp. 86 (Pinďák) a k čp. 118 (Strážnický) a cesty od čp. 62 (Tureček) v polní trati Záštěpničí po novostavbu čp. 130 (Valčík). Došlo k úpravě prostranství u hasičské zbrojnice a parku na návsi u kaple, kde byly pořízeny lavičky, vysazena zeleň, vybudován koutek pro děti a instalovány odpadní koše. Další zeleň byla vysazena u kulturního domu a na obecním pozemku mezi čp. 30 (Marek) a čp. 51 (Králík). Součástí projektu byla i rekonstrukce místního rozhlasu včetně pořízení nové rozhlasové ústředny. Kontrola byla uskutečněna v měsících v dubnu a v květnu 2009 a po účelného využití prostředků a splnění veškerých podmínek byli obci na účet v bance poukázány finanční prostředky z dotace. Rozpočtové náklady celé akce „Komplexní úprava obce Jestřabí“ činily 3 287 784,- Kč, obec získala celkovou dotaci ve výši 2 936 513,- Kč (85% všech investičních prostředků), z toho EU přispěla 2 202 384,- Kč (75% dotace), z národních zdrojů bylo 734 129,- Kč (25%). Zbylých 15% financí investovala obec ze svého rozpočtu.
Mimo tuto akci došlo k úpravě prostranství u místního obchodu, byly položeny obrubníky včetně úpravy komunikace u čp. 24 (Marek) a čp. 45 (Lukáč). Mezi další významné obecní výdaje patřil provoz mateřské školy 136 000,- Kč, svoz komunálního odpadu 130 000,- Kč a veřejné osvětlení 50 000,- Kč. Obec Jestřabí hospodařila v roce 2008 bez úvěrů a půjček a nebyla zadlužena. (články starosty obce ing. Pavla Šuráně „Komplexní úprava obce Jestřabí“ In: Jestřabský zpravodaj, 20. číslo, srpen 2008, „Ohlédnutí za starým rokem“ In: Jestřabský zpravodaj, 21. číslo, prosinec 2008, „Hospodaření Obce Jestřabí v roce 2008“ In: Jestřabský zpravodaj 22. číslo, duben 2009 a „Komplexní úprava obce Jestřabí“ In: Jestřabský zpravodaj 23. číslo, srpen 2009)


2009

Hospodaření obce a investiční akce
 
Na zasedání zastupitelstva obce 19. března 2010 byla schválena zpráva o hospodaření obce za rok 2009 a rozpočet na rok 2010. Celkové příjmy v roce 2009 činily 6 452 945,- Kč, výdaje byly 2 025 362,- Kč, výsledek hospodaření + 4 427 583,- Kč. V roce 2009 byla uzavřena dotace z fondů Evropské unie, která činila 2 900 000,- Kč. K 1. lednu 2010 obec disponovala s finančními prostředky ve výši 5 380 000,- Kč.
    V roce 2009 byla provedena výměna oken a venkovních dveří na budově Mateřské školy a na výměna oken na budově obecního úřadu. Budova Obecního úřadu v Jestřabí je součástí kulturního domu, kde se vedle kanceláře obecního úřadu nachází zasedací místnost a místní knihovna. V roce 2002 byla provedena fasáda této budovy, v roce 2004 došlo k úpravě vnitřního zařízení kulturního domu. Vzhledem k tomu, že budova byla postavena v r. 1953 a byla zde původní okna, která byla ve špatném technickém stavu. Docházelo k velkému úniku tepla, bylo poškozeno kování apod., proto zde byla provedena výměna starých dřevěných oken za plastová.
Mateřská škola se nachází v budově bývalé základní školy (zrušené v r. 1974). Celá budova je vytápěna elektrickými kamny, v budově byla okna ve špatném technickém stavu, docházelo k velkým únikům tepla a na základě těchto skutečností byly stávající okna a venkovní dveře vyměněny za plastová. Tento projekt byl realizován v měsíci červenci, na budově obecního úřadu bylo vyměněno 10 oken a na budově mateřské školy 16 oken a dvoje venkovní dveře.
Celkové náklady na tuto investiční akci činily 442 748,- Kč. Na akci byla vyřízena dotace ve výši 265 000,- Kč z Podprogramu na podporu obnovy venkova z Krajského úřadu Zlínského kraje, která pokryla 60% nákladů na tuto investici.
K dalším větším výdajům obce v roce 2009 patřil svoz komunálního odpadu ve výši 135 000,- Kč, veřejné osvětlení 58 000,- Kč, bylo zakoupeno 50 ks židlí do kulturního domu za 65 000,- Kč. Obec Jestřabí hospodařila v roce 2009 bez úvěrů a půjček, nebyla ani zadlužena. (články starosty obce ing. Pavla Šuráně „Budova obecního úřadu a Mateřské školy Jestřabí – výměna oken a venkovních dveří“ In: Jestřabský zpravodaj, 23. číslo, srpen 2009 a „Hospodaření obce Jestřabí v roce 2009“ In: Jestřabský zpravodaj, 25. číslo, duben 2010)

 

2010

Na zasedání zastupitelstva obce 18. března 2011 byla schválena zpráva o hospodaření obce za rok 2010. Celkové příjmy v roce 2010 činily 2.889.295,- Kč, výdaje pak 1.764.282,- Kč, výsledek hospodaření činil + 1.125.013,- Kč. K 1. lednu 2011 obec disponovala s finančními prostředky ve výši 6.371.508,- Kč. K větším výdajům v roce 2010 patřil svoz komunálního odpadu ve výši 142.000,- Kč, veřejné osvětlení 63.000,- Kč či provoz mateřské školy 179.000,- Kč. (článek starosty obce ing. Pavla Šuráně „Hospodaření Obce Jestřabí v roce 2010“ In: Jestřabský zpravodaj, 28. číslo, duben 2011)   

 V roce 2010 nebyly Obcí Jestřabí realizovány žádné významné investiční akce.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář